Privaatsuspoliitika

OÜ Nekstom on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Palun leia natuke aega ja tutvu meie privaatsuspoliitikaga.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Nekstom, registrikoodiga 10279061, aadress: Tulika 19, Tallinn. Telefoni number 6776029, e-post sales@nekstom.ee.

OÜ Nekstom tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. OÜ Nekstom ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel. Nekstom OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

1. TÖÖDELDAVAD ANDMED 

1.1. Nekstom.ee võib koguda ja saada Kliendi Andmeid erinevatel viisidel. Kui sa külastad või kasutad Veebilehti või Teenuseid, siis me kogume ja töötleme Sinu kohta erinevat tüüpi informatsiooni (Kliendi Andmed):
a. Identiteedi Andmed sisaldavad ees- ja perenime, kasutajatunnust.
b. Kontaktandmed sisaldavad arvelduse aadressi, saadetiste
aadressi, E-maili aadressi, kodulehte, sotsiaalmeedia identifikaatoreid, faksi või telefoni numbrit. Selline informatsioon võib samuti sisaldada kontaktisikuid ja esindajate andmeid.
c. Erialased Andmed firma informatsiooni, töökoha asukohta ja muid halduse ja müügi kohast informatsiooni ja eesmärke.
d. Finantsandmed sisaldavad panga, panga konto, maksja, tähtaegade, sanktsioonide ja krediidi detaile.
e. Tehingute Andmed sisaldavad detaile maksetest ja müügi dokumentidest ja muid detaile toodetest ja teenustest, mida oled meilt soetanud.
f. Turundamise ja kommunikatsiooni Andmed sisaldavad Sinu soove seoses meilt ja kolmandatelt osapooltelt reklaami ja suhtluse saamisega.

2. EESMÄRK

2.1. Tingimusel, et klient annab OÜ Nekstom käsutusse oma kontaktandmed, võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

2.2. Nekstom kasutab Teie Isikuandmeid et:

a. Et pakkuda, uuendada, hallata ja kaitsta meie Teenuseid, Veebilehti ja Äritegevust.
b. Teiega suheldes vastates Teie nõudmistele, kommentaaridele ja küsimustele. Kui võtad meiega ühendust, võime Teile vastamiseks kasutada Muud Informatsiooni.
c. Arendada ja pakkuda täiendavaid funktsioone.

d. E-kirjad ja muu suhtlus. Me võime saata Teile Teenuse, tehnilisi ja muid administratiivseid e-kirju, sõnumeid ja muud vajaliku
informatsiooni. Samuti võime võtta Teiega ühendust, et teavitada Teid muudatustest meie Teenustes, Teenusega seotud pakkumistest ja olulistest Teenustega seotud teadaannetest, nagu turva- ja pettuse märguanded. Lisaks saadame mõnikord e-kirju uute tootefunktsioonide, reklaami kommunikeerimiseks või muude uudiste edastamiseks OÜ Kindren kohta. Need on turundussõnumid, mille saamist saate ise kontrollida.
e. Arvelduse, kontohalduse ja muude halduslikeks küsimusteks. Vajadusel võib OÜ Nekstom võtta Teiega ühendust
arvete, kontohalduse ja muudel samalaadsetel põhjustel ning me kasutame kontode andmeid kontode haldamiseks ja arvete ning maksete jälgimiseks.

2.3. Statistilistel eesmärkidel kogub nekstom.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

3. ÕIGUSLIK ALUS

3.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4. OTSETURUNDUSTEATED

4.1. OÜ Nekstom uudiseid e-posti teel saavad ainult endale uudiskirja tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda saates vastav teavitus aadressile sales@nekstom.ee või vajutades uudiskirja lõpus olevale loobumislingile. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

5.1. Nekstom OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5.2. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

5.3. Isikuandmed edastatakse raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

5.4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoefunktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE, PARANDAMINE, ÜLEKANDMINE JA KUSTUTAMINE

6.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

6.2. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel aadressil sales@nekstom.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

6.3. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega OÜ Nekstom poole e-posti aadressil sales@nekstom.ee.  OÜ Nekstomil on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole OÜ Nekstom hinnangul turvaline.

7. ANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

7.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

7.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

7.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

8.1. Isikuandmeid hoitakse Infonet AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

8.2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoetöötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoekasutamisega seonduvaid tehnilisiküsimusiningosutada klienditoe teenust.

8.3. OÜ Nekstom rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi jainfotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

8.4. Isikuandmete edastamine OÜ Nekstom volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja jaandmemajutus) toimubveebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel OÜ Nekstom rikub tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Nekstom.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

OÜ Nekstom teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.